Assessering

Vastrapstandaarde.

As ons vir ons kinders iets kan na laat, is dit om te sorg dat hulle ‘n baie goeie skoolopleiding kry en hul akademie ‘n hoe prioriteit geniet  - daarom die Vastrapstandaarde. Ons kinders se akademiese vermoens moet hulle pad vooretoe oop maak.

Ons interne bevorderingsvereistes word as basis gebruik en ons motiveer ons kinders om te alle tye daarvoor te werk, ons moet altyd die doelwitte hoёr stel vir ons kinders en nie tevrede wees met middelmatigheid wat aan die orde van die dag is in ons land. Ons kan nie in Suid-Afrika tevrede wees met ‘n lae slaagvereiste nie – by Vastrap streef ons na hoёr standaarde. Ons lei dan ook graag ons kinders om die beste standaarde na te streef.Die “Vastrapslaagvereistes” is 50% in alle vakke.

Sou kinders aan die einde van die jaar die minimumvereistes van die NWOD bereik, slaag hy /sy die graad, die Vastrap standaard dien as aansporing en motivering.

Frekwensie van assessering.

Daar moet onderskei word tussen deurlopende assessering en geskeduleerde assesseringsgeleenthede, soos toetse en eksamens.

Deurlopende Assessering vind daagliks in die klas plaas. Elke werkstuk en werksopdrag moet as ‘n potensiële geleentheid vir deurlopende assessering gesien word. Geen tuisopdrag mag as assesseringstuk gebruik word nie. Leerlinge hoef nie noodwendig te leer vir ‘n assesserings taak wat in die klas plaasvind nie – hy moet net sorg dat hy/sy elke dag die klasse bywoon.

Geskeduleerde Assesseringsgeleenthede sluit in:

Kwartaallikse formele toetse (op Dinsdae en Donderdae geskryf), omdat Vastrap die meet van kennis steeds as ‘n belangrike komponent van vordering beskou.

Eksamens – elke ses maande in Junie en November

Herassessering:

Leerlinge wat met ‘n wettige rede afwesig is, moet aanmeld vir herassessering. Dit geskied op Vrydae na skool tot 14:00, ouers word dien ooreenkomstig ingelig.’n Dokterssertifikaat mag verlang word indien dit misbruik word.

Rapporte

Rapporte is ons belangrikste akademiese vorderings- kommunikasiemiddel met ons ouers en word kwartaalliks op die laaste skooldag  aan alle ouers gestuur.

Alternatiewe Assessering

Leerlinge met spesifieke onderwysbehoeftes word deur die intervensie komitees aanbeveel vir andersoortige assessering, wat pas by die spesifieke behoefte.