Toelatingsvereistes

Wanneer 'n kind ingeskryf word, word elke ouer of voog verbind om hom/haar te onderwerp aan die besluite van die hoof rakende die skoolorganisasie en dissipline. Die verbintenis sluit in ‘n verpligting aan die kant van die ouers om niks te doen wat die skool, die leerproses, skooldissipline en die organisasie van die skool ontwrig nie.

Ouderdomme

Kleuters word by Graad R toegelaat indien hulle op 1 Januarie van die   betrokke jaar reeds 5  jaar oud - is m.a.w. 6 jaar oud word gedurende die loop van die jaar.  Leerlinge word by graad 1 toegelaat indien hulle op 1 Januarie  van die betrokke jaar reeds 6 jaar oud is - m.a.w.  7 jaar oud  word in die loop van die jaar.  Leerlinge wat meer as twee jaar ouer is as die gemiddelde ouderdom van die klas waarvoor aansoek gedoen word, sal nie toegelaat word nie ( graad plus 6 is die norm ouderdom).

Getalle per klas/graad

Ons onderwyser / leerling verhouding is van die  gunstigste in die omgewing – dit verseker dat leerlinge as individue onderrig kan word:

Gr R   1:25                    Gr 1-3   1:28                   Gr 4-7   1: 28/32

Onderrigtaal

Alle vakke (uitgesonderd Engels) word deur die medium van AFRIKAANS onderrig.

Inskrywingsdatums  eerste inskrywings - Gr R/ 1

Hierdie kategorie aansoeke sluit jaarliks op die laaste skooldag van Julie maand, met toelating bekend vanaf 1 Augustus.

Ouers wat reeds ‘n verbintenis met die skool het se aansoeke sluit op die laaste Vrydag in Mei – toedeling van plekke sal geskied tot die einde van die tweede kwartaal. .

Ouers wat leerlinge in gr R  inskryf en nie verhuis nie, onderneem om hulle ook in Gr.1 na Vastrap  te stuur. Sulke ouers sal voorkeur kry by plasing.

Inskrywings skoolverwisselaars

Skoolverwisselaars sal nie outomaties toegelaat word tot Vastrap nie. Daar moet voldoen word aan die toelatingsvereites van die skool. Dit is raadsaam om eers inligting by die skoolhoof te verkry oor toelating:

Verpligte dokumente benodig vir alle inskrywings:

  • Oorplasingskaarte – geen kind sal ingeskryf word sonder   hierdie dokument nie.
  • Getuigskrif van vorige skool  sal dien as aanbeveling.
  • Nuutste Rapport.
  • Afskrif van geboorte-sertifikaat.
  • Afskrifte van beide biologiese ouers se Id’s.
  • Bewys van woonadres.
  • Inentingsrekord.

Herregistrasie – datums

Alle leerlinge moet vóór die einde van Augustus van elke jaar herregistreer vir die volgende akademiese jaar – dit gee die skool die geleentheid om te beplan vir die nuwe jaar.