Vrae & Antwoorde

Wat is die onderrigtaal?

“Ons is trots Afrikaans. Afrikaans is in alle vakke die taal van onderrig. Engels word slegs as vak aangebied.”

Hoe groot is die klasse?

“Die onderwyser/ leerling verhouding is van die gunstigste in ‘n openbare skool. Gr R is 1:25, Gr 1-3 is 1:28 en gr 4-7 is 1:30. Hierdie is die gemiddeld - enkele klasse kan meer of minder leerlinge hê.”

Hoe groot is die skool?

“Grootte is ‘n relatiewe begrip, maar by Vastrap is die klasse klein genoeg vir individuele aandag. Volop geleenthede word aan alle kinders gebied. Ons huisves tans 1680 leerlinge vanaf graad R tot 7.

Hoeveel voogklasse is daar?

“Daar is 32 voogklasse in die Grondslagfase en 28 in die Intersen Fase, in total dus 60.”

Hoeveel mans-onderwysers is by die skool?

“Die skool is bevoorreg om 18 mans-onderwysers en 4 mansstudente te kan hê”

Watter sportsoorte word by die skool aangebied?

“Die gewone sportsoorte (wat ander skole in die omgewing aanbied) sluit in atletiek, rugby, netbal, tennis, landloop, swem, skaak,  gholf, krieket, skaak, boogskiet, gimnastiek, minirugby, mininetbal, minikrieket en mini hokkie.”

Watter kultuur-aktiwiteite word by die skool aangebied?

Ons skool is baie trots op ons kulturele erfenis, en ons kultuuraktiwiteit sluit die volgende in: Gr R Koor, Junior Koor, Senior Koor, Gr R Pom Poms, Junior Revue, Senior Revue, Afrikaanse Redenaars, Engelse “Public Speaking”, Algemene Kennis, Bybel Vasvra en Landsdiens.

Wat van ander sportsoorte soos ruiterkuns,  ens?

“Ons gee ook erkenning aan die SANEF ruitersport prestasies. Tennis private afrigting vind plaas op ons bane en ons huisves ‘n krieket- en netbal akademie op ons terrein. Ons verskaf ook private skaakafrigting.

Wat is die skoolgelde?

“Ons beskou skoolgelde as ‘n belegging in die kind se toekoms en nie as ‘n juk wat op ouers se skouers lê nie. By Vasttrap kry u privateskool standaarde teen staatskool fooie. Graad R se skoolgelde vir 2013 is R9840,00 per jaar en die graad 1-7 groep is R8580,00 per jaar”

Wanneer is dit tyd om graad R/1 kinders in te skryf?

U kan u kind enige tyd van die jaar inskryf. Inskrywingsvorms is beskikbaar by die ontvangs te Uniestraat 65. Dit kan ook elektronies aan u gestuur word as u die skool skakel. Die sluitingstyd is gewoonlik die derde Vrydag van Augustus vir eerste Vastrap inskrywings. Vir ouers wat reeds ‘n vaste verbintenis (bestaande ouers) met die skool het, is die sluitingsdatum vroeёr - die laaste Vrydag van Mei. Ouers moet asseblief seker maak dat die aansoekvorm volledig en korrek ingevul word en alle stawende dokumente moet aangeheg word, anders kan dit toelating vertraag of selfs in die wiele ry.

Wanneer sal ons weet of ons plek gekry het by graad R en 1?

Dit neem ongeveer een week om die aansoeke te beoordeel. Indien daar meer aansoeke is as die beskikbare plekke, moet ons noodgedwonge sekere aansoeke op grond van ons toelatingskriteria wegwys.

Wat is die toelatingskriteria?

Eerstens is ons onderrigtaal slegs Afrikaans. Tweedens help ons ouers wat reeds ouers is. Derdens kyk ons na die voedingsgebied in die dorp – daar moet bv. nie verby ander skole beweeg word om by Vastrap uit te kom nie. (Ons het sekere gemeenskappe soos Sun City en Lindleyspoort ook as “voedingsarea” geklasifiseer). Vierdens kyk ons na die ouderdom van die kind – is dit in pas met die voorgeskrewe ouderdom? Laastens is dit ook positief vir die aansoeker indien een of beide die ouers voorheen leerders van Vastrap was.

Hoe gaan ons tewerk met ‘n kind wat reeds in ‘n skool is en nou na Vastrap wil skuif?

Ons aanvaar nie kinders wat vanaf ‘n buurskool in Rustenburg is, voor die voet nie. Ons benodig die volgende:

‘n Getuigskrif vanaf die skoolhoof , bewyse van skoolgelde betaal en of van aansoek om kwytskelding, ‘n afskrif van beide biologiese ouers en die betrokke kind se ID’s, die nuutste skoolrapport ,‘n motiveringsbrief aan die skool se bestuur en laastens, ‘n persoonlike onderhoud met die ouers en met die betrokke kind. Sou u van buite Rustenburg na Vastrap wil skuif, gaan soos volg te werk: kry ‘n voorlopige aansoekvorm vanaf die kantoor in Uniestraat 65, voltooi dit volledig, heg ‘n oorplasingskaart, die nuutste rapport, ‘n bewys van jul fisiese woonadres, ‘n getuigskrif van die vorige skool en ‘n bewys van skoolgelde betaal of aansoek gedoen om kwytselding aan.

Die aansoek sal binne 40 minute verwerk en verifieer word.

Wat staan my te doen as ek nie die voorgeskrewe skoolgelde kan betaal nie.

“By graad R is daar ongelukkig geen kwytskelding of vermindering van skoolgelde nie – graad R ouers moet die volle bedrag betaal. Vanaf graad 1 is daar, volgens voorskrifte, wyses om vir kwytskelding aansoek te doen. Beide biologiese ouers se gesamentlike bruto salaris word hiervoor gebruik.”

Mag kinders kaalvoet skool toe gaan?

Ons moedig dit aan in die somer - Rustenburg is baie warm! Indien u kind sou verkies om nie kaalvoet te loop nie, MOET die regte skoene gedra word. Plakkies is NIE deel van die “kaalvoetpakket” nie.

Wat trek kinders in die winter aan?

“Ons pragtige en gemaklikeVastrap skoolsweetpak vorm die basis van ons wintersdrag. Daarby dra die kinders hardloopskoene”. Seuns mag nie langbroeke dra nie.

Waar koop ons skooldrag?

“Die skool beskik oor ‘n satelliet winkel op ons terrein van ons verskaffers Fieldswear. Daar is ook ander verskaffers in die dorp.

Hoe gereeld kommunikeer Vastrap met die ouers?

“24/7/365 – dit is elke dag die HELE jaar. Ons maak gebruik van die Vastrap kommunikeerder wat daagliks opgegradeer word - ook naweke en vakansies. Harde kopie nuusbriewe word van tyd tot tyd uitgereik en sms’e word per geleentheid gestuur”.

Wat is die Vastrap kommunikeerder?

“Dit bied aan ouers en ander - wat direk gemoeid is met u kinders (ouma/oupa ens.) toegang tot alles wat by die skool gebeur. Ons deel algemene nuus, prestasies, die kalender, verjaarsdae, foto’s, toets- en eksamenroosters en afbakenings, huiswerk, belangrike dokumente van die skool, waarskuwingsboodskappe wat onmiddellik op u skerm verskyn ens. U kan die Vastrap kommunikeerder verpersoonlik om net by u en u kind(ers) se behoeftes te pas.

Waar kry ek die Vastrap kommunikeerder?

“Indien u toegang het tot die internet en oor ‘n e-posadres beskik, sal die skakel na u gestuur word sodra u inskrywing goedgekeur is. U sal dan registreer. U kind se naam sal as registrasievereiste gebruik word, en ook dien as veiligheidsmeganisme.

Bied die skool Musiek as vak aan?

“Vastrap gaan vanaf Januarie 2013 Musiek ( Nootvas @ Vastrap) as vak infasseer by graad R – 3, wat verpligtend vir alle kinders sal wees. Daar sal later beplan word aan ‘n volledige musieksentrum waar kinders onderrig sal ontvang in spesifieke instrumente. Dit is deel van ons langtermynbeplanning en ons sien baie uit daarna.

Is Liggaamlike Opvoeding deel van die skool se onderrigprogram?

“Natuurlik, dit was nog altyd so by Vastrap, vanaf graad R – 3 ontvang die kinders kinder-kinetika vanaf ‘n opgeleide praktisyn – hier poog ons om alle kinders te evalueer en voorkomende maatreëls in te stel. Kinders vanaf graad 4 – 7 ontvang liggaamlike opvoeding vanaf opgeleide onderwysers.”

Is daar ‘n snoepie?

“Beslis. Ons beskik oor ’n snoepwinkel wat pouses en ná skool diens aan almal lewer. Daar is beslis nie net gemorskos nie, maar ook “brein-kos”. Daar is 4 pouses per dag: Gr 1-3 saam en GR 4-7 saam. Graad R het nie ‘n eie snoepwinkel nie, maar hulle word van tyd tot tyd blootgestel aan die snoepie.”

Gaan my kind plek kry in die span?

Jou kind is reeds deel van die groter Vastrapspan. Ons ag deelname as baie belangrik. Die kanse is dus baie goed dat jou kind ‘n geleentheid in die een of ander vorm gaan kry. Daar word gepoog om alle kinders - waar dit moontlik is - te akkommodeer. By Vastrap glo ons dat aanhouers wen. Ons moedig almal aan om te volhard, nooit moed op te gee nie en altyd gemotiveerd te wees.

Ons het verskeie spanne per ouderdom, in sommige gevalle selfs tot ‘n F span (as daar belangstelling is). Ons poog ook om die kore na ongeveer 100 kinders te vergroot. Revuegroepe is groot en daar is volop massasport-geleenthede vir almal om hulle staal te wys.

Hoe betrokke is die ouers van die skool?

“Vastrap se ouers is tradisioneel nog altyd baie betrokke. Boonop word daar volop geleenthede geskep vir ouerbetrokkenheid. Ons braai graag saam en moedig aan waar ons kan. Ons ouers woon graag byeenkomste by - en dit bevorder ons kinders se prestasie.” Word gerus deel van die Vastrap-ondersteunersklub”!

Waar kry ons ouers ondersteunersdrag?

Dit sal by die skool te koop aangebied word – ouers sal hieroor ingelig word. Ouers word versoek om met sport aktiwiteite en ander geleenthede hul ondersteuners drag aan te trek.

Het die skool hul eie vervoer?

Ons beskik oor 2 x 20 sitplek bussies, met genoeg bekwame personeel om dit te bestuur. Vir groter geleenthede word busse gehuur.

Word Bybelonderrig aangebied?

“Vastrap se grondslag is ‘n Christelikke opvoeding, soos omskryf in die missie van die skool. Bybelonderrig word as vak aangebied, daar is saal-opening en gewyde sang, die skooldag word met skriflesing en gebed begin en ons sluit die dag af met gebed. Alle Vastrap aktiwiteite word met skriflesing en gebed begin - dis deel van ons kultuur!

My graad 7 kind is by sy vorige skool as prefek verkies , hoe nou gemaak?

“Elke skool het sy eie unieke karakter en daarom kan, wat by een skool gebeur, nie net so by die volgende skool aanvaar word nie. Dit is onbillik teenoor alle bestaande leerlinge van die skool. Ons leierskapontwikkelingstelsel, anders as ‘n prefek-stelsel, gee egter aan almal gelyke geleenthede. U kind sal beslis ‘n regverdige kans kry om te wys wat in hom of haar steek. Niemand word bevoordeel óf te na gekom in die proses nie - ons kweek net gelukkige en gebalanseerde Vastrappers”.

Wat doen my kind met sy toekennings van sy vorige skool?

Ons kan uiteraard nie alle vorige toekennings voor die voet erken nie. Ons erken wel provinsiale kleure. Onthou, skole verskil in grootte en toekenningskriteria. U kind kan wel die vorige skool se akademiese balkie dra, maar sal gou voel dat dit veel beter is om sy eie Vastrap balkie te verdien